Sähköisten palveluiden rekisterin tietosuojaseloste

Päivitetty 23.2.2024

Delipap Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa ja muiden verkkosivustoillamme kävijöiden yksityisyyttä. Tässä rekisteri- ja tietosuojaselosteessa (jäljempänä ”Rekisteriseloste”) kerrotaan, kuinka Delipap Oy käsittelee henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti henkilötietoja. Rekisteriseloste koskee kaikkia Delipap Oy:n verkkosivustoja, joissa kerätään henkilötietoja tai joista on linkki tietosuojakäytäntöön tai joissa tietosuojakäytäntö on nähtävissä.

Meille on tärkeää, että sinä tiedät, mitä henkilötietoja keräämme ja että tunnet henkilötietoihisi liittyvät oikeudet. Tässä selosteessa kerrotaankin, mihin tarkoituksiin keräämme ja käytämme henkilötietoja sekä miten olemme varmistaneet, että sinulla on riittävät mahdollisuudet hallita henkilötietojesi käyttöä.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Delipap Oy 

Y- tunnus: 0251325-6

Teollisuustie 19, 02880 Veikkola

 

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava, Johanna Tiainen

Sähköposti: johanna.tiainen@delipap.fi 

Puhelin 09-260 620 

 

3. REKISTERIN NIMI

Delipap Oy:n sähköisten palveluiden henkilörekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Delipap Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu GDPR:n mukainen oikeudellinen peruste tai asiallinen yhteys.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: Asiakassuhteen hoitaminen, asiakaspalautteiden ja muiden kuluttajayhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin, sekä muihin verkkopalveluihin liittyvien tarkoitusten hoitamiseen sekä niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin hoitaminen ja toteuttaminen.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Delipap Oy:n rekisteriin rekisteröidään käyttäjästä vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoja käyttäessään. Näitä perustietoja ovat mm. henkilöiden yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, kieli, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä muut tarpeelliset yhteystiedot

 6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Yritys säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Delipap Oy:n välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta, johon lisätään 10 vuotta. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Rekisteröity itse ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat. Delipap Oy rekisteröi verkkosivustojen käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Tietoja saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa käyttäjä itse luovuttaa tietojaan.

Rekisteröidyn itse ilmoittamien tietojen lisäksi ja rekisteröidyn asiakkuuteen, palveluiden käyttöön, viestintään sekä asiointiin liittyvät tapahtumat (Lokitiedot).

 

 8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Delipap Oy ei luovuta tietoja säännönmukaisesti kolmansille osapuolille, eikä tietoja luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA:n) ulkopuolelle.

Tietoja voidaan julkaista ainoastaan siltä osin kuin niin on sovittu käyttäjän kanssa.
Asiakastietoja ei siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Delipap Oy:n verkkosivustojen käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta asiaankuuluvalla tavalla. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, turvallisten laitetilojen käyttö, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, tietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja vaadittavien salaustekniikoiden käyttö. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan, ja rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

Rekisteriä käsitellään huolellisesti ja asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Paperimuodossa oleva aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla työntekijöillä.

 

 10. REKISTERÖIDYN OIKEUS VASTUSTAA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ JA SUORAMARKKINOINTIA (KIELTO-OIKEUS)

Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa käsittelytoimia, joita Delipap Oy kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Delipap Oy:n ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde.

Rekisteröity voi esittää tietojensa käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan 11 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä.

Delipap Oy voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

 

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT REKISTERÖIDYN OIKEUDET

 

11.1. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Delipap Oy:n asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti.

Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. 

 

11.2. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista 

Rekisteröity voi vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Korjauspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. 

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Delipap Oy:n vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.
11.3. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

 

11.4. Muut oikeudet 

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Delipap Oy:lle tämän tietosuojaselosteen kohdan 12 mukaisesti. 

 

12. YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Delipap Oy:hyn. 

Delipap Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.